Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kivo Petfood B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Kivo Petfood: Kivo Petfood B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Run 4304, 5503LN te Veldhoven, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83224513.

 2. Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kivo Petfood een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument: een Afnemer, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 4. Partijen: Kivo Petfood en de Afnemer gezamenlijk.

 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Kivo Petfood zich jegens de Afnemer verbindt tot de verkoop en levering van Producten.

 6. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Kivo Petfood aan de Afnemer te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, voeding, verzorgingsproducten en accessoires voor honden en katten begrepen kunnen zijn.

 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kivo Petfood en iedere Overeenkomst.

 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.

 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Kivo Petfood is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Kivo Petfood kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Afnemer, nog herroepen.

 2. De Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Kivo Petfood dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Afnemer afwijkt van het aanbod van Kivo Petfood, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kivo Petfood anders aangeeft.

 4. Indien Kivo Petfood de Afnemer, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke orderbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Afnemer ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.

 5. Indien de Afnemer de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Afnemer is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LEVERTIJDEN

 1. Alle eventuele leveringstermijnen waartoe Kivo Petfood zich jegens de Afnemer heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen.

 2. Het verzuim van Kivo Petfood treedt niet eerder in dan nadat de Afnemer Kivo Petfood Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Kivo Petfood na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

 3. In geval van verzuim van Kivo Petfood heeft de Afnemer recht op ontbinding van de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 5. | LEVERING

 1. Levering van Producten aan Consumenten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze, dan wel op de plaats en wijze zoals uit de gewoonte voortvloeit. In geval van bezorging, geschiedt bezorging op het door de Consument opgegeven afleveradres.

 2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering van de Producten aan niet-Consumenten, binnen de Europese Unie (EU), plaats op basis van EX Works, vestigingsadres Kivo Petfood, conform de meest recente versie van de Incoterms. In geval van levering aan niet-Consumenten buiten de EU, vindt, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, levering Free Carrier (FCA) plaats, eveneens conform de meest recente versie van de Incoterms.

 3. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kunnen Partijen overeenkomen dat Kivo Petfood voor het transport zorgdraagt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval eveneens op de Afnemer.

 4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Afnemer op het moment dat Kivo Petfood de Producten volgens de Overeenkomst ter beschikking stelt aan de Afnemer. In geval van levering aan een Consument gaat het risico van verlies en beschadiging over op de Consument als de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Afnemer, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Kivo Petfood in artikel 4.2, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Kivo Petfood verschuldigde bedrag te voldoen.

 6. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Afnemer is toe te rekenen, is Kivo Petfood, onverminderd het bepaalde in artikel 9, gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Afnemer op te (doen) slaan, onverminderd de verplichting van de Afnemer tot voldoening van de uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Kivo Petfood verschuldigde bedragen. De in verband met de niet-inontvangstname door de Afnemer zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, komen dan ook voor rekening van de Afnemer.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, KLACHTEN & (WETTELIJKE) GARANTIE

 1. De Afnemer dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te (doen) onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Afnemer of de door hem aangewezen transporteur niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient daarvan onverwijld Schriftelijk mededeling te worden gedaan aan Kivo Petfood, met dien verstande dat indien de Producten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid worden geleverd, geacht wordt dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden indien de Producten door of namens de Afnemer zijn meegenomen.

 2. In geval van ten tijde van de levering voor de Afnemer redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de Afnemer daarvan binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan Kivo Petfood.

 3. Het bepaalde in het vorige lid laat de dwingendrechtelijke klachttermijn voor Consumenten onverlet.

 4. Indien de Afnemer niet tijdig en/of overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Kivo Petfood uit een dergelijke klacht van de Afnemer geen enkele verplichting voort.

 5. Ook indien de Afnemer tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Kivo Petfood bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

 6. Geen grond voor klachten zijn gebreken van de Producten die het gevolg zijn van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Kivo Petfood toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, natuurlijk bederf, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling of transport door of vanwege de Afnemer zelf, alsook onjuist of onoordeelkundig gebruik van de Producten.

 7. Producten worden uitsluitend met garantie geleverd indien en voor zover dat uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat een eventueel door Kivo Petfood, importeur of fabrikant verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument in het kader van de consumentenkoop tegenover Kivo Petfood kan doen gelden (wettelijke garantie/ conformiteit).

 8. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Kivo Petfood worden geretourneerd.

ARTIKEL 7. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door Kivo Petfood te leveren Producten voor wederverkoop door de Afnemer bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de Afnemer voor eigen rekening en risico van de Afnemer.

 2. Elke samenwerking tussen Kivo Petfood en de Afnemer die als wederverkoper optreedt is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Kivo Petfood is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.

 3. Kivo Petfood garandeert de Afnemer de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde Producten. De Afnemer die als wederverkoper van de Producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten. Het laatste geldt evenwel onverminderd het regresrecht van de Afnemer zoals bedoeld in artikel 7:25 Burgerlijk Wetboek.

 4. Kivo Petfood verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de eventuele merknamen van Kivo Petfood, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de wederverkoop van de Producten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Kivo Petfood met betrekking tot het gebruik daarvan.

 5. De wederverkoper is verplicht om de eventueel door Kivo Petfood gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de Producten. Het is de Afnemer niet dan na een schriftelijke toestemming van Kivo Petfood toegestaan enig merkteken van de Producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de Producten aan te brengen.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Kivo Petfood is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Kivo Petfood of derden.

 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan een maand voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Indien Kivo Petfood bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Kivo Petfood is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Afnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Kivo Petfood ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Afnemer ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Afnemer Schriftelijk door Kivo Petfood in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Afnemer zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 2. Indien de Afnemer in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Kivo Petfood gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Afnemer reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan Kivo Petfood verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.

 3. De Afnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Kivo Petfood uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

 4. De Afnemer is verplicht de schade die Kivo Petfood ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

 5. Indien Kivo Petfood de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die Kivo Petfood op de Afnemer heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Kivo Petfood is gerechtigd te vorderen dat het door de Afnemer verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat Kivo Petfood een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. Indien de Consument evenwel reeds voor vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs heeft gekozen, blijft hij aan deze keuze gebonden.

 2. Kivo Petfood is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Afnemer alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Kivo Petfood is nagekomen. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 is Kivo Petfood in geval van betalingsverzuim van de Afnemer dan ook gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer zijn betalingsverzuim heeft gezuiverd.

 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Kivo Petfood aangewezen wijze en op het door Kivo Petfood aangezegde moment dan wel binnen de door Kivo Petfood vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Kivo Petfood een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.

 4. Kivo Petfood is gerechtigd de aan de Afnemer toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

 5. Indien de Afnemer in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Afnemer anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Afnemer van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Afnemer intreedt, is de Afnemer over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Afnemer een Consument is.

 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Afnemer verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Afnemer.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Afnemer draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem voor de uitvoering van de Overeenkomst beschikbaar gestelde informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Afnemer die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Kivo Petfood kan worden toegerekend.

 2. Kivo Petfood is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, letselschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Kivo Petfood is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Afnemer slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Afnemer lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Kivo Petfood in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kivo Petfood aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kivo Petfood toegerekend kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 1. Mocht Kivo Petfood aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Kivo Petfood te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Afnemer dient Kivo Petfood hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Kivo Petfood ter zake vervalt.

 2. De aansprakelijkheid van Kivo Petfood is beperkt tot ten hoogste vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Kivo Petfood betrekking heeft. Indien vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Kivo Petfood beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Kivo Petfood betrekking heeft.

 3. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 6, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Kivo Petfood één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

 4. De Afnemer vrijwaart Kivo Petfood van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Kivo Petfood toerekenbaar is.

 5. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Kivo Petfood geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Afnemer alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2. Behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht, is het de Afnemer verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. De Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Kivo Petfood te bewaren.

 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Kivo Petfood rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht Kivo Petfood hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde of doorlevering door de Afnemer in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, wordt het door de Afnemer aan Kivo Petfood verschuldigde terstond volledig opeisbaar.

 6. De Afnemer geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Kivo Petfood of door Kivo Petfood aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Afnemer dient Kivo Petfood op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de Afnemer daarmee in verzuim is en zonder dat Kivo Petfood de Afnemer daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Kivo Petfood staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Afnemer.

 7. Als de Afnemer, nadat de Producten door Kivo Petfood aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Afnemer zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Kivo Petfood is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Kivo Petfood aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

 5. In geval deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.